Dorëzimin i rezultateve të pjesshme të fushatës “Një popull kundër gjakmarrjes”

Dorëzimin i rezultateve të pjesshme të fushatës

Në pikëpamje të publikimit të afërt të Progres Raportit, me 14 shtator vullnetarët e Operazione Colomba-s kanë shkuar ne zyrat e OSBE-së dhe BE-së në Tiranë për dorëzimin i rezultateve të pjesshme të fushatës “një popull kundër gjakmarrjes” të mbledhura përmes përgjigjeve të pyetësorit të përgatitur në të njëjtën fushatë.

Progres Raporti përbëhet nga një raport që BE-ja harton dhe publikon në tetor dhe qershor të çdo viti për të monitoruar reformat dhe rregullimet,si për shembull për të drejtat e njeriut dhe korrupsionin, të atyre vendeve që kanë aplikuar për t’u bashkuar me  Bashkimi Evropian; ofrimi ndaj BE-së i të dhënave që kemi mbledhur në fushatën mund të jetë një mjet i rëndësishëm për të ushtruar presion mbi institucionet shqiptare në mënyrë për të bërë thirrje atyre për kundërshtimin e fenomenit të gjakmarrjes. Eliminimi i këtij fenomeni është vendosur nga  Bashkimi Evropian si një nga objektivat për pranimin e Shqipërisë.

Pas mbylljes së fushatës, të planifikuar për 30 shtator, vullnetarët e Operazione Colomba-s do të hartojë një raport përfundimtar, me shtimin e të dhënave të reja të mbledhura nga përgjigjet e atyre kryetarëve të bashkisë të cilët do të dërgojnë përgjigjet brenda datës të duhur. Raporti përfundimtar do të dorëzohet në organizata të ndryshme si dhe shoqata shqiptare, si UNDP-së me në Tiranë, Këshillin e të Drejtave të Njeriut dhe të OKB-së, dhe përsëri në formë të plotë, OSBE-së dhe BE-së.

Dorëzimin i rezultateve të pjesshme të fushatës