Operazione Colomba • Photogallery (ultimi album) http://www.operazionecolomba.it/galleries it-IT Mon, 03 Aug 2015 20:05:16 +0200 Mon, 03 Aug 2015 20:05:16 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss ZenPhoto RSS Generator 2015-07-15 L'esercito libanese sgombera i campi profughi siriani (1 nuova immagine) 2015-07-15 L'esercito libanese sgombera i campi profughi siriani

2015-07-15 L'esercito libanese sgombera i campi profughi siriani (1 nuova immagine)

]]>
2015-07-15 L'esercito libanese sgombera i campi profughi siriani Thu, 23 Jul 2015 11:09:00 +0200
2015.07.12 Goccia dopo goccia riempiamo un oceano di pace - manifestazione contro le vendette di sangue (2 nuove immagini) 2015.07.12 Goccia dopo goccia riempiamo un oceano di pace - manifestazione contro le vendette di sangue

2015.07.12 Goccia dopo goccia riempiamo un oceano di pace - manifestazione contro le vendette di sangue (2 nuove immagini)

Goccia dopo goccia riempiamo un oceano di pace Come ogni mese, il 12 luglio i volontari di Operazione Colomba hanno coinvolto la popolazione di Scutari nella consueta Manifestazione mensile contro le vendette di sangue. Attraverso la saggezza popolare si è voluto lanciare un messaggio di pace, utilizzando un proverbio albanese che recita: “Ciò che facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano non esisterebbe”. Ogni goccia riempie l'oceano, così come ognuno di noi può essere una goccia di pace che riempie l'Albania di riconciliazione. La popolazione di Scutari è stata coinvolta nella manifestazione attraverso un gesto simbolico di pace. Nella zona pedonale del centro città, infatti, è stato chiesto alla gente di passaggio di fermarsi a riempire un bicchiere di acqua su cui era scritta la parola “pajtimi” (riconciliazione) e di rovesciarlo in un bidone trasparente sovrapposto ad un cartellone contenente la cartina geografica dell'Albania graduata. In questo modo, ogni passante ha avuto la possibilità di dimostrare il proprio impegno personale per la riconciliazione nazionale. Infatti, maggiore era il numero di bicchieri d'acqua versati nel bidone, maggiore era il livello di riconciliazione desiderato in Albania, rappresentato fisicamente dal livello di acqua che poco alla volta si alzava. L'attività è stata particolarmente partecipata tanto che il bidone è stato praticamente riempito fino all'orlo. La manifestazione ha avuto buon successo grazie anche alla distribuzione di circa 400 volantini e alla partecipazione di numerosi volontari di Operazione Colomba. ---------------------- Drop by drop to fill up an ocean of peace As every month, on the 12th of July Operazione Colomba volunteers involved Shkodra population into the demonstration against blood feud phenomenon. Volunteers' goal was to launch a message of peace through popular wisdom. An Albanian proverb says: “What we do it's only a drop in the ocean, but if we didn't do it the ocean wouldn't exist”. Each drop fills up the ocean as each one of us can be a drop of peace that fills up Albania with reconciliation. Shkodra population was involved in the event through a symbolic gesture of peace. In the pedestrian area of the city centre, indeed, it was asked people passing by to stop and to fill up a glass of water on which was written the word "pajtimi" (reconciliation), and to overthrow it in a transparent bin. On the back of the transparent bin was placed a billboard showing a graduated map of Albania. In this way, every passer-by had the opportunity to demonstrate her/his personal commitment to national reconciliation. In fact, the greater was the number of water glasses poured into the bin, the higher was the level of reconciliation wished in Albania, represented physically by the level of water slowly raising up. The activity was particularly participated; the bin, indeed, was filled up almost to the brim. The event succeeded thanks to the distribution of 400 leaflets and to the support of many volunteers of Operazione Colomba. ---------------------- Pikë nga pikë të mbushim një oqean të paqes Si çdo muaj, më 12 korrik vullnetarët e Operazione Colomba-s kanë përfshirë njerëzit e Shkodrës në demonstratë mujore e zakonshme kundër hakmarrjes dhe gjakmarrjes. Nëpërmjet një fjale të urtë që thotë: “Ajo që bëjmë është vetëm një pikë në oqean, por nëse nuk do të ishte ajo pikë e oqeanit do t'i mungonte”, vullnetarët kanë shpërndarë një mesazh të paqes. Atëherë si çdo pikë mbush oqeanin, çdo kush prej nesh mund të jetë një pikë e paqes që mbush Shqipërinë me pajtim. Banorët i Shkodrës kanë qenë e përfshirë në manifestimin përmes një gjesti simbolik të paqes. Tek pedonalja e Shkodrës, në fakt, vullnetarët kanë kërkuar kalimtarëve të mbushin me ujë një gotë në të cilën ishte shkruar “pajtimi”. Mandej çdo pjesëmarrës ka hedhur gotën në një bidon transparent. Vullnetarët kishin vënë bidonin mbi një afishe që përmban një hartë gjeografike të shkallëzuar të Shqipërisë. Në këtë mënyrë, çdo kalimtar ka pasur mundësi të tregojë angazhimin e tij për të arritur pajtimin kombëtar. Në fakt, aq më i madh ishte numri i gotave uji të hedhura në bidonin, aq më i lartë ishte edhe niveli i pajtimit të dëshiruar në Shqipëri. Kështu niveli i pajtimit në Shqipëri ishte përfaqësuar fizikisht nga niveli i ujit i cili rritej pak e nga pak. Aktiviteti ishte veçanërisht e pjesëmarrjes në mënyrë që bidoni ka qenë i mbushur pothuajse deri në buzë. Nisma ishte e suksesshme falë shpërndarjes së 400 fletushkave e edhe falë pjesëmarrjes e vullnetarëve të shumtë e Operazione Colomba-s.]]>
2015.07.12 Goccia dopo goccia riempiamo un oceano di pace - manifestazione contro le vendette di sangue Tue, 14 Jul 2015 10:41:14 +0200
2015.07.08 Il lago di Scutari (2 nuove immagini) 2015.07.08 Il lago di Scutari

2015.07.08 Il lago di Scutari (2 nuove immagini)

Il lago di Scutari è nel nord dell'Albania ed è diviso dal confine fra Montenegro e Albania.]]>
2015.07.08 Il lago di Scutari Mon, 13 Jul 2015 15:35:56 +0200
2015-06-30 Foto varie del mese di giugno (1 nuova immagine) 2015-06-30 Foto varie del mese di giugno

2015-06-30 Foto varie del mese di giugno (1 nuova immagine)

]]>
2015-06-30 Foto varie del mese di giugno Wed, 01 Jul 2015 17:28:10 +0200
2015-06-28 Campionato femminile CdP (1 nuova immagine) 2015-06-28 Campionato femminile CdP

2015-06-28 Campionato femminile CdP (1 nuova immagine)

]]>
2015-06-28 Campionato femminile CdP Wed, 01 Jul 2015 17:27:36 +0200
2015-06-27 Assemblea comunitaria (1 nuova immagine) 2015-06-27 Assemblea comunitaria

2015-06-27 Assemblea comunitaria (1 nuova immagine)

]]>
2015-06-27 Assemblea comunitaria Wed, 01 Jul 2015 17:27:14 +0200
2015-06-18/20 Accompagnamento Mulatos e Resbalosa (1 nuova immagine) 2015-06-18/20 Accompagnamento Mulatos e Resbalosa

2015-06-18/20 Accompagnamento Mulatos e Resbalosa (1 nuova immagine)

]]>
2015-06-18/20 Accompagnamento Mulatos e Resbalosa Wed, 01 Jul 2015 17:26:41 +0200
2015-06-10 Una mattina nell'orto comunitario dei ragazzi (1 nuova immagine) 2015-06-10 Una mattina nell'orto comunitario dei ragazzi

2015-06-10 Una mattina nell'orto comunitario dei ragazzi (1 nuova immagine)

]]>
2015-06-10 Una mattina nell'orto comunitario dei ragazzi Wed, 01 Jul 2015 17:26:01 +0200
2015-06-20 Il campo profughi e la nostra tenda (1 nuova immagine) 2015-06-20 Il campo profughi e la nostra tenda

2015-06-20 Il campo profughi e la nostra tenda (1 nuova immagine)

]]>
2015-06-20 Il campo profughi e la nostra tenda Wed, 01 Jul 2015 17:11:06 +0200
2015-06-20 Coltivare e cucinare nel campo profughi (1 nuova immagine) 2015-06-20 Coltivare e cucinare nel campo profughi

2015-06-20 Coltivare e cucinare nel campo profughi (1 nuova immagine)

]]>
2015-06-20 Coltivare e cucinare nel campo profughi Wed, 01 Jul 2015 17:10:40 +0200